Coneix-nos

Protecció de Dades

Contingut de la pàgina

FREMAP està compromesa, d'acord amb la seva Missió, Visió i Valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

Aquesta Política estableix els principis que inspiren l'actuació de FREMAP, contenint el marc que ha de regir en l'entitat en matèria de protecció de dades personals.

La finalitat perseguida per la Política és garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal nacional i altra legislació aplicable. En particular, la Política de Protecció de dades té com a finalitat garantir el dret a la protecció de dades de totes les persones físiques que es relacionen amb FREMAP, assegurant el respecte del dret a l'honor i a la intimitat en el tractament de les dades personals necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

Àmbit d'aplicació i abast de la Política de Protecció de Dades

La Política és aplicable a totes les persones que presten serveis a FREMAP i a externs que es relacionen amb l'entitat, a través de contractes de prestació de serveis o acords de col·laboració, assolint a tots els processos i recursos de l'entitat.

Principis d'actuació

Els Principis relatius al tractament de dades personals.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència. El tractament de dades personals serà lleial, legítim i lícit de conformitat amb la legislació aplicable, havent de's informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades. En els casos en què resulti obligatori de conformitat amb la legislació aplicable, haurà d'obtenir-se el consentiment dels interessats abans de tractar les seves dades.
 • Principi de limitació de la finalitat. Les dades personals seran recollits amb fins determinades, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes fins.
 • Principi de minimització de les dades. Només seran objecte de tractament aquelles dades personals que resultin estrictament necessaris per a la finalitat per a què es recullin o tractin i adequats a tal finalitat.
 • Principi d'exactitud. Les dades personals hauran de ser exactes i estar actualitzats. En cas contrari, hauran de suprimir-se o rectificar-se.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Les dades personals no es conservaran més enllà del termini necessari per aconseguir la fi per al qual es tracten, llevat d'en els supòsits de conservació legalment previstes.
 • Principi d'integritat i confidencialitat. Les dades personals seran intentats manera que es garanteixi la seva seguretat adequada, adoptant mesures tècniques i organitzatives que els protegeixi del tractament no autoritzat o il·lícit i que eviti la seva pèrdua, la seva destrucció i que pateixin danys accidentals. Així mateix, les dades personals recollides i tractats per FREMAP hauran de ser conservats amb la màxima confidencialitat i secret, no podent ser utilitzats per a unes altres fins diferents de què van justificar i van permetre la seva recollida i sense que puguin ser comunicats o cedits a tercers fora dels casos permesos per la legislació aplicable.

Base jurídica del tractament de dades personals.

FREMAP només procedirà al tractament de dades personals quan es doni, almenys, una de les següents circumstàncies:

 • Que l'interessat hagi prestat el seu consentiment per a fins específics.
 • Que el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte de què l'interessat és part o per aplicar, a petició de l'interessat, mesures precontractuais.
 • Que el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal.
 • Que el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o altra persona física.
 • Que el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que fossin conferits.
 • Que el tractament sigui necessari per satisfer un interès legítim perseguit per FREMAP o per un tercer, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

Consentiment de l'interessat.

Quan el tractament de dades personals que hagi d'efectuar FREMAP es basi en el consentiment de l'interessat, aquest ha de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi una manifestació de voluntat, lliure, específica, informada, i inequívoca de l'interessat d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal que li concerneixen, com una declaració per escrit, inclusivament per mitjans electrònics, o una declaració verbal. El consentiment ha de donar-se per a totes les activitats de tractament realitzades amb el mateix o les mateixes fins. Quan el consentiment tingui diverses fins, ha de donar-se el consentiment per a tots ells. Correspondrà a FREMAP demostrar que l'interessat va prestar el seu consentiment per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret. L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Quan el tractament afecti a categories especials de dades, i en concret a dades relatives a salut, genètics o biomètrics i es basi en el consentiment de l'interessat, aquest ha de donar-se de manera explícita, mitjançant una declaració escrita signada per l'afectat.

Drets dels interessats.

Transparència de la informació i comunicació als interessats. El tractament de dades personals serà transparent en relació amb l'interessat, facilitant-li la informació sobre el tractament de les seves dades de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. Quan s'obtinguin dades personals d'un interessat, en el moment en què aquests s'obtinguin, FREMAP li facilitarà la següent informació:

 • La identitat de FREMAP com a responsable del tractament i les dades de contacte.
 • Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.
 • Les fins del tractament de les dades.
 • La base jurídica del tractament.
 • Els destinataris de les dades.
 • Els drets de les persones interessades.

En cas que les dades no s'obtinguin del propi interessat, per procedir d'alguna cessió legítima, o de fonts d'accés públic, FREMAP informarà a les persones interessades de les circumstàncies indicades anteriorment i a més la procedència de les dades.

Drets d'accés rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. FREMAP facilitarà que els interessats puguin exercitar els seus drets establint, a aquest efecte, els procediments interns que resultin necessaris per garantir el seu exercici.

Tractament de dades per part de tercers.

Amb caràcter previ a la contractació de qualsevol prestador de serveis que accedeixi o pugui accedir a dades personals que siguin responsabilitat de FREMAP, així com durant la vigència de la relació contractual, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir que el tractament de dades per part de l'encarregat es duu a terme de conformitat amb la normativa aplicable i es formalitza la relació mitjançant un contracte. Aquest contracte contindrà les obligacions que imposa a l'encarregat aquesta normativa aplicable.

Bretxes de Seguretat o pèrdua de dades personals.

Quan FREMAP tingui coneixement d'un incident que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades suposi un alt risc per als drets i llibertats dels interessats ha de, sense dilació indeguda i, de ser possible, a més trigar 72 hores després que hagi tingut constància d'ella, notificar la violació de la seguretat de les dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. S'exceptuaran aquells casos en què sigui improbable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si aquesta notificació no és possible en el termini de 72 hores, s'indicaran els motius de la dilació, podent facilitar-se informació per fases sense més dilació indeguda.

Així mateix, en cas que la violació de seguretat pugui comportar un alt risc per als drets i llibertats dels interessats, FREMAP comunicarà a cada interessat sense dilació indeguda, la violació de la seguretat de les dades personals i permetent-li prendre les precaucions necessàries.

Aquests incidents hauran de documentar-se i s'adoptaran mesures per resoldre i pal·liar els possibles efectes negatius per als interessats, havent de's seguir els protocols interns establerts a aquest efecte.

Prevenció i Control

Responsabilitat proactiva.

FREMAP portarà un Registre d'activitats de tractament que contingui informació detallada sobre cada tractament de dades que faci en el marc de la seva activitat. El Registre d'activitats es mantindrà permanentment actualitzat

Així mateix, FREMAP farà una Avaluació del nivell de risc a què està exposada l'entitat per tal de determinar les mesurades tècniques i organitzatives que s'han d'aplicar, garantint la privadesa per defecte i des del disseny. Quan de l'anàlisi de risc efectuat, es desprengui que un tipus de tractament entranya un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, FREMAP farà, abans del tractament, una Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. FREMAP revisarà si els tractaments segueixen sent conformis amb l'Avaluació d'Impacte a què haguessin estat sotmesos i, en qualsevol cas, ho revisarà quan existeixi un canvi del risc del tractament.

Les funcions del Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades serà responsable de controlar i supervisar el que disposa aquesta Política, tenint atribuïdes les funcions legalment previstes:

 • a) informar i assessorar a FREMAP o a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut d'aquest Reglament i d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.
 • b) supervisar el compliment del que disposa el present Reglament General de Protecció de Dades, d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i de les polítiques en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents.
 • c) oferir l'assessorament que se li sol·liciti sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
 • d) cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • e) actuar com a punt de contacte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia al tractament de dades, en cas necessari, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

El delegat de protecció de dades desenvoluparà les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i fins del tractament.

Implementació i Difusió

La Política de Protecció de Dades ha de ser coneguda per tots els empleats, així com aquells que col·laborin amb FREMAP. Ha de comunicar-se a tota l'Organització i trobar-se disponible en els mitjans accessibles per tots els empleats i altres parts interessades.

Aquesta Política s'entén implantada i mantinguda des del dia d'avui, comptant amb el total compromís de la Direcció.

Majadahonda, a 22 de maig de 2018

Informació Addicional sobre Protecció de Dades per a Treballadors Protegits

Responsable. Qui tractarà les seves dades?

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.
 • El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència " Delegat de Protecció de Dades ".

Finalitat. Per a què s'utilitzaran les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Per col·laborar amb l'acció protectora de la Seguretat Social en l'assistència sanitària, i en la gestió de prestacions econòmiques per contingències professionals, en l'activitat preventiva, en la recuperació professional quan escaigui i en les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivat de contingències comunes per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, per cessament en l'activitat dels treballadors per compte propi, per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu i les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament, complint així totes les fins relacionades amb aquesta col·laboració.

  Per a l'elaboració d'estadístiques i enquestes de qualitat, només si vostè presta el seu consentiment.

  Per comunicar a la seva empresa o qualsevol persona física o jurídica que faci a compte de l'empresa associada gestions administratives, la informació necessària per acomplir les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social, d'expedició dels comunicats d'accident de treball amb baixa, de les relacions d'accidents de treball sense baixa, de comunicació de les dades econòmiques necessaris per al reconeixement del dret al subsidi d'incapacitat temporal i per al coneixement de l'inici i de l'extinció de l'obligació de pagament delegat d'aquesta prestació, només si vostè presta el seu consentiment.

  Per comunicar a la Companyia Asseguradora responsable normativa o contractualment dels costos derivats de l'accident sofert, aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedeixi l'establerta per la normativa només si vostè presta el seu consentiment, per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària.

 • Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Per prestar-li assistència sanitària d'urgència i gestionar-la administrativament.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Per atendre i gestionar adequadament la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la vídeo vigilància i el control de visites.

Terminis o criteris de conservació. Quant de temps conservarem les dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials.

  Els conservarem mentre li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social i durant els terminis de conservació de les dades legalment establertes, d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, llevat que la normativa autonòmica prevegi un diferent, així com durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les contingències produïdes.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Els conservarem cinc anys des de la prestació assistencial d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, llevat que la normativa autonòmica prevegi un termini diferent.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Si la seva queixa o reclamació està relacionada amb la nostra col·laboració amb l'acció protectora de la Seguretat Social els conservarem mentre li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social. En qualsevol altre cas, els conservarem durant cinc anys d'acord amb l'article 1964 Codi civil.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  En el cas de captura i enregistrament de les seves imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes després de la seva captura mitjançant esborrament de la imatge, llevat d'enregistraments relacionats amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen en un mes des de la recollida.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Estem legitimats per tractar aquells que es relacionen amb la seva salut perquè ens el permet l'article 9.2.b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social, i per prestar vostè seu consentiment en els casos en què se li requereix per comunicar a les Companyies Asseguradores aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedeixi l'establerta per la normativa per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària, a l'empara del que preveu l'article 9.2 a) de l'esmentat Reglament.

  I estem legitimats per tractar la resta de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'aquest Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

  Així mateix, en el cas de prestar vostè seu consentiment a l'empara de l'article 6.1 a) d'aquest Reglament, estarem legitimats per comunicar a la seva empresa la informació necessària per al compliment per aquesta de seus d'obligacions legals i les estadístiques i enquestes de qualitat que s'elaborin.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i acudeix als nostres centres assistencials o administratius per rebre assistència sanitària estem legitimats per tractar dades relacionades amb la seva salut perquè perquè així ens el permet l'article 9.2.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades), en ser necessari el tractament per protegir els seus interessos vitals.
 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Si vostè és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials o administratius, estem legitimats perquè ens el permet l'article 9.2.b) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social i estem legitimats per tractar la resta de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'aquest Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La nostra legitimació per tractar les dades identificatives es basa en el nostre interès legítim previst en l'article 6.1.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre aquest interès no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària i econòmica. La negativa a facilitar-los impedeix l'accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què té dret partint de la legislació de Seguretat Social.

 • Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social, li atenem en els nostres centres assistencials.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària que precisi perquè la seva negativa a facilitar-los impedeix que li podem prestar aquesta assistència sanitària.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades en presentar la seva queixa o reclamació perquè la seva negativa a facilitar-los impedeix que podem tramitar la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions per la qual cosa la negativa a facilitar-los impedeix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social en compliment de la normativa de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social) i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  Així mateix, si vostè presta el seu consentiment les seves dades es podran cedir a la seva empresa perquè aquesta pugui acomplir les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social)

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Al servei Públic de Salut corresponent.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social per al control el correcte funcionament de la nostra col·laboració amb aquests Organismes, en compliment de la normativa de Seguretat Social el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives en compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, d'utilització de videocàmeres per forces i cossos de seguretat en llocs públics.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència. D'on s'obtenen les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i en els llocs d'admissió i gestors de prestacions o de manera telemàtica quan el facilita a través de qualsevol dels formularis.

  De la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i dels Serveis Públics de Salut.

  De les empreses o assessories laborals que tinguin encarregada la gestió dels recursos humans quan aquestes complimenten el volant de sol·licitud d'assistència sanitària en els casos d'accidents de treball, i altres casos legamente previstos.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i formula la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seva imatge o recollits les seves dades en la recepció o el control d'accés.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon i firma dades de família, edat, sexe, data de naixement, dades de detalls de treball, dades bancàries, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i econòmica i aquells altres necessaris per a la verificació de la procedència dels mateixes.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma, edat, sexe, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i dades d'assegurances.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma i dades relacionades amb la queixa o reclamació que formula.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La dada de la seva imatge, nom, cognoms, DNI i organització o empresa a què pertany.

Informació Protecció de Dades Proveïdors i Empreses Mutualistes

Responsable. Qui tractarà les seves dades?

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.
 • El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència " Delegat de Protecció de Dades ".

Quines dades tractem?

  El compliment de la nostra activitat de col·laboració en la gestió de les prestacions de Seguretat Social legalment encomanades requereix el tractament de dades relacionades amb les nostres empreses mutualistes, empresaris individuals adherits i empreses proveïdores que es relacionin negocial o administrativament amb FREMAP. En cas que aquestes dades corresponguin a una persona física representant d'empresa, treballador autònom o persona de contacte es consideraran dades personals.

  A FREMAP tractem dades identificatives dels representants o apoderats dels empreses mutualistes i dels representants o apoderats de les empreses que es relacionin amb la Mútua, en virtut d'una relació negocial o administrativa, així com també de les persones de contacte de les mateixes.

  Si us plau, faciliteu aquest document informatiu sobre protecció de dades a les persones de la seva empresa que participin en la relació amb nosaltres (persones de contacte)

Finalitat. Per a què s'utilitzaran les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Per mantenir la nostra relació administrativa o contractual.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Per mantenir la relació amb l'empresa o amb l'empresari individual a compte del qui actuï i acomplir les obligacions legals i contractuals de la Mútua.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la videovigilància i el control de visites.

Terminis o criteris de conservació. Quant de temps conservarem les dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o com a empresari individual:

  Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguin presentar en un futur.

  En qualsevol cas, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP pugui dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Igualment, es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguin presentar en un futur.

  En qualsevol cas, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP pugui dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  En el cas de captura i enregistrament de les seves imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes des de la seva captura mitjançant esborrament de la imatge, llevat d'enregistraments relacionats amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen un mes des de la recollida.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) i c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per acomplir obligacions legals i contractuals, i l'article 6.1 f), en ser el tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims de FREMAP.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per a l'execució d'un contracte o per a l'aplicació de mesures precontractuais a petició de l'interessat.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La nostra legitimació per tractar les dades es basa en el nostre interès legítim previst en l'article 6.2.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre aquest interès no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar les seves dades per ser necessaris per a la subscripció del contracte i/o mantenir la relació amb vostè, de tal manera que si no facilita les seves dades no podrem celebrar el contracte.

  En el cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar les seves dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social per ser necessaris per a la subscripció del contracte i/o mantenir la relació amb vostè, de tal manera que si no facilita les seves dades no podrem celebrar el contracte.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades per ser necessaris per mantenir la relació amb l'empresa o empresari individual a compte de qui actuï i poder acomplir les nostres obligacions legals o contractuals. Si no facilita les seves dades, no podrem mantenir la relació amb l'empresa o empresari individual a compte de qui actua i ni acomplir les nostres obligacions legals i contractuals.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions per la qual cosa la negativa a facilitar-los impedeix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  El tractament de dades personals es duu a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeti, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Aquests destinataris poden incloure proveïdors de serveis (que de conformitat amb els contractes adjudicats prestin serveis entre els quals es trobi el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a en virtut d'una obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Igualment, el tractament de dades personals es duu a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeti, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Aquests destinataris poden incloure proveïdors de serveis (que de conformitat amb els contractes adjudicats prestin serveis entre els quals es trobi el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a causa en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas d'amb infraccions penals o administratives en compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, d'utilització de videocàmeres per forces i cossos de seguretat en llocs públics.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • dades d'identificació,
 • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
 • petició en què es concreta la sol·licitud,
 • direcció a l'efecte de notificació,
 • data i signatura del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on s'obtenen les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres, de vostè mateix quan ens facilita les seves dades en la fase precontractual. En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa, en complimentar el formulari de sol·licitud d'associació. I, en cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat d'empresari individual, de la Seguretat Social en donar-se vostè d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • En el cas de persona de contacte d'empresa, empresa mutualista o empresari individual. De vostè mateix o de l'empresa o empresari individual a compte de qui actuï.
 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seva imatge o recollits les seves dades en la recepció o el control d'accés.

Informació addicional de protecció de dades (ús d'imatges i veu)

Responsable. Qui tractarà les seves dades?

REMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència " Delegat de Protecció de Dades ".

Quines dades tractem?

En el desenvolupament de la seva activitat, FREMAP organitza esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes en què es prenen i registren les dades d'identificació (nom/DNI/NIE) dels assistents.

Així mateix, pot procedir-se a la captura i enregistrament d'imatges i veu de les persones que assisteixin als indicats esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que organitzi FREMAP.

Finalitat. Per a què s'utilitzaran les seves dades?

Les dades recollides dels assistents a esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes organitzades per FREMAP s'utilitzaran per al control dels assistents, per donar a conèixer les activitats que desenvolupa FREMAP, a través de documentació institucional, aplicacions web i xarxes socials i per a la gestió de projectes d'acció social.

Terminis o criteris de conservació. Quant de temps conservarem les dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i mentre l'interessat no exerciti el seu dret de supressió.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 a) i article 9.2 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, per la qual cosa només es procedirà al tractament de les seves dades si expressament vostè ha manifestat que consent el mateix.

Si vostè presta la seva autorització per al tractament d'imatges i veu d'un menor de catorze anys d'edat, que es trobi sota la seva pàtria potestat o tutela, estem legitimats per al tractament de les dades del menor de catorze anys, d'acord amb el que preveu l'article 8.1 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

Vostè no té obligació de facilitar les seves dades. La participació en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que organitzi FREMAP és voluntària.

Si vostè no facilita les seves dades i consent expressament el tractament de les seves dades o la del menor de catorze anys que estigui sota la seva pàtria potestat o tutela, vostè o el menor no podran participar en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes per evitar que pugui ser gravada la seva imatge o veu o la imatge o veu del menor de catorze anys.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

Les dades es difondran a través de documentació institucional, aplicacions web i xarxes socials per la qual cosa es comunicaran a terceres persones interessades en les activitats de FREMAP.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on s'obtenen les seves dades?

De vostè mateix quan assisteix als nostres esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que desenvolupi FREMAP.

Informació addicional de protecció de dades per a Candidats a Llocs de Treball

Responsable. Qui tractarà les seves dades?

FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28220, Majadahonda (MADRID).

La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència " Àrea de Protecció de Dades ".

Finalitat. Per a què s'utilitzaran les seves dades?

Com a finalitat principal per a la gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball en què participi.

Addicionalment, per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions amb fins de seguretat.

Termini. Quant de temps conservarem les dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i mentre l'interessat no exerciti el seu dret de supressió.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuais (article 6.1.b) Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades).

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. (article 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades): Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

En relació amb les categories especials de dades (salut), si escau, tractament necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social (article 9.2.b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades per ser necessaris per a la gestió de les candidatures i desenvolupament del procés de selecció en què participi. Si vostè no facilita les seves dades, no podrem gestionar la seva participació en processos de selecció.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

Les seves dades no seran cedits a tercers, llevat d'a les companyies de transport, agències de viatge i establiments hotelers, per a viatges que faci durant el desenvolupament dels processos de selecció en què participi i resulti necessari.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on procedeixen les seves dades?

De vostè mateix quan entrega a FREMAP el seu currículum vitae, quan remet la seva candidatura a través de la pàgina web o posteriorment quan facilita les seves dades en l'entrevista de selecció, proves psicotècniques, dinàmiques de grup o exàmens que es facin i, de les empreses de treball o borses de treball en què estigui subscrit.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.