Coneix-nos

Serveis que presten les Mútues

Contingut de la pàgina

Per evitar que es produeixin els Accidents de Treball o les Malalties Professionals, les Mútues d'Accidents de Treball desenvolupen una funció preventiva d'aquestes contingències, destinada a augmentar la Seguretat i Higiene en les empreses associades.

Serveis que presten les mútues

Ocorregut l'Accident de Treball o Malaltia professional, les Mútues d'Accident de Treball ofereixen assistència sanitària als accidentats (assistència mèdica, farmacèutica, quirúrgica, protètica, rehabilitadora). Com a conseqüència de l'accident, el treballador pot veure interrompuda la seva activitat laboral, en aquest cas les Mútues donen al treballador accidentat les prestacions econòmiques que li corresponguin. Igualment, si se li produïssin al treballador lesions permanents, la Mútua abonarà les indemnitzacions que procedeixin. Les Mútues també poden abonar les prestacions econòmiques per Incapacitat Temporal en els casos de Malaltia Comuna i Accident no Laboral.

A més, FREMAP, per a aquells treballadors o els seus familiars beneficiaris que es trobin en situacions d'especial necessitat, atorga ajudes econòmiques i de qualsevol altre tipus que palien en la mesura del possible aquestes situacions (ajuda psicològica, prestacions especials, etc.).

L'organització, qualitat i amplitud d'aquests serveis (complint sempre el legalment establert) varia entre les diferents Mútues. FREMAP, com líder del sector, ofereix una àmplia varietat de serveis, havent creat el concepte de "Gestió Integral del Risc Professional", concepte que suposa una perspectiva molt més àmplia i integrada de l'accident de treball des de tots els punts de vista (humà, mèdic, econòmic, social).

En aquest context, FREMAP ofereix als treballadors, a més dels tradicionals de Prevenció i Sanitaris, els serveis d'Assistència Social, Psicologia Clínica i de la Rehabilitació, Orientació Professional, Formació Professional i Preparació per al Treball de persones que pateixen deficiències i discapacitats per accident.