Empreses

Bonus

Contingut de la pàgina

Volem col·laborar amb la teva empresa en l'obtenció del Bonus, unes altres empreses ja l'han aconseguit amb FREMAP.

Què és?

És un incentiu per a les empreses que contribueixin a una reducció de la sinistralitat laboral i facin actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.

Està regulat pel Reial decret 404/2010 en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent de 31 de març, la Ordre TIN/1448/2010 en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent de 02 de juny, la Ordre TIN/41/2011 en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent de 18 de gener i la Ordre ESS/106/2014 en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent de 31 de gener.

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals i que reuneixin els requisits exigits en la normativa.

Quins requisits ha de complir l'empresa?

Quantia de l'incentiu

La quantia de l'incentiu es determina en funció del volum de cotització per contingències professionals.

Podrà assolir fins al 5 %de l'import* de les quotes abonades per la contingència professional de l'empresa, o bé fins al 10 %si se'ls hagués concedit l'incentiu corresponent al període d'observació** anterior.

* És important considerar que el límit vindrà determinat per l'import de les inversions que l'empresa hagi efectuat durant el període d'observació.

** Es considera període d'observació el número d'exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d'una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis. Per a més informació, pot consultar el guia explicativa per a la sol·licitud de 2014.

Passos per Tramitar Correctament una Sol·licitud

 • Confirma:
  • Haver cotitzat almenys 5000€ per contingència professional.
  • No superar els índexs de sinistralitat del sector.
  • Haver invertit en prevenció de riscos laborals.
  • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • No haver estat sancionat per infracció greu (2 com màxim en el període d'observació) o molt greu en prevenció de riscos laborals i Seguretat Social.
  • Complir els requisits bàsics en prevenció, detallats en l'autodeclaració.
  • Complir, com a mínim, amb 2 de les 5 activitats preventives complementàries exigides.
 • Complimentar tantes sol·licituds i autodeclaracions, per a cada CIF-CNAE, que tinguis.
 • Aporta:
  • Sol·licitud, certificació i autodeclaració emplenades i degudament signades pel representant de l'empresa i firmes de conformitat de tots els delegats de prevenció de l'empresa. En cas que existís disconformitat i que hi hagués al·legacions dels mateixos, remetre això juntament amb la documentació a aportar.
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de la Tresoreria General de la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud.
  • Fotocòpia del DNI,NIE o Passaport del sol·licitant.
  • Document que acrediti la facultat de representació de l'empresa per part del sol·licitant.
 • Entrega tota la documentació a FREMAP.

Documentació associada

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

Informació sobre documents flaix: Per poder visualitzar correctament els arxius SWF és necessari que tingui instal·lat el connector de flash player Acrobat Flash Player Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

​​​​​​​​