Empreses

Col·laborem Empreses de Transport

Contingut de la pàgina

Volem col·laborar amb la teva Empresa perquè pugui percebre el que li correspon per Administració Complementària.

Què és?

Consisteix en una contraprestació a satisfer a les Empreses per les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, pels serveis d'administració complementària, per ús efectiu i per si mateix del Sistema RED.

Està regulador per:

Contracte de Col·laboració

Per abonar la quantia establerta en concepte de contraprestació, és necessari celebrar un contracte escrit, bé sigui amb persona física, jurídica o empresa, en què s'especifiquin els serveis concrets en què es materialitzarà la col·laboració.

Nosaltres et facilitem el Contracte de Col·laboració.

Ets Empresa del Sector Transport?

Empreses del Sector del Transport (Disp. Addicional Cinquena Ordre TAS/3859/2007)

  • Qui: Les empreses que, individualment considerades, no superin en nombre de 250 treballadors, amb la CNAE de "Transport de mercaderies per carretera" i "Transport públic discrecional de viatgers" podran associar-se, a aquests exclusius efectes, amb unes altres empreses del sector per complir el requisit de la ràtio de treballadors.
  • Requisit: Presentar un document on es relacionin les empreses associades que s'agrupen per a aquesta fi, juntament amb el CIF i el número d'autorització de XARXA pel qual transmeten, per si mateixes, de cadascuna d'elles.

Quantia

Els pagaments a satisfer per la Mútua a les Empreses per Administració Complementària, es basen en els següents percentatges:

TIPUS CONTINGÈNCIA
COL·LECTIVA SEGURETAT SOCIAL ACCIDENT TREBALL
COMPTE ALIÈ (EMPRESES) 3% 1

(1) De les quotes del seu CIF/NIF

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.