Notícies

FREMAP presenta l'“Estudi dels accidents de treball mortals per trànsit, període 2010-2016”

Amb motiu del Dia Mundial de les Víctimes de la Seguretat Viària, FREMAP presenta els resultats de l'últim treball publicat a l'Observatori de Sinistralitat laboral.

MADRID (17/11/2017)

Els accidents de trànsit incideixen de manera rellevant en la salut de la població i representen un problema social i laboral que genera una important repercussió econòmica sobre l'accidentat, les empreses i el sistema de protecció i, per tant, requereix una resposta en tots els àmbits.

L'any 2016 els accidents de treball mortals per trànsit van anar, des-pués de les patologies no traumàtiques (infarts, vessaments cerebra-els…), la segona forma de defunció per contingència professional que representa el 27,74% del total.

Els accidents de trànsit incideixen de manera rellevant en la salut de la població i representen un problema social i laboral que genera una important repercussió econòmica sobre l'accidentat, les empreses i el sistema de protecció i, per tant, requereix una resposta en tots els àmbits.

El Observatori de Sinistralitat de FREMAP, accessible des del Canal de Prevenció, pretén oferir informació sobre els aspectes que incideixen en la salut dels treballadors, mitjançant la publicació d'estudis i anàlisi de la informació disponible en la Mútua i, al seu torn, afavorir el desenvolupament d'estratègies encaminades a millorar les polítiques de seguretat i salut.

Amb motiu del Dia Mundial de les Víctimes de la Seguretat Viària presentem els resultats de l'últim treball publicat al nostre Observatori, denominat “Estudi dels accidents de treball mortals per trànsit, període 2010-2016”.

Aquest estudi complementa a què fem l'any passat, en què es va analitzar la informació disponible sobre els accidents laborals per trànsit atesos en la Mútua durant el període comprès entre el gener de 2015 i l'agost de 2016, així com les prestacions d'Incapacitat Mort i Supervivència reconegudes durant el període 2012-2016 i es configura com un primer acostament a les causes determinants d'aquest tipus d'accidents.

Són molts els factors que poden intervenir en la materialització d'un accident de treball per trànsit: des dels relatius a la persona (somni, fatiga, distraccio-nes…), al vehicle, a l'estat de la via i les condicions relatives a la gestió dels temps de treball, entre d'altres. Aquestes variables poden influir de forma individual o conjunta en la determinació dels accidents; davant elles, conèixer els aspectes que determinen la sinistralitat pot servir d'ajuda per prendre decisions sobre la política de seguretat viària més adequada a les particularitats de cada empre-sa. 

La dificultat de tractar la prevenció d'aquest tipus d'accidents dins l'esquema preventiu que es determina en el marc legal ha comportat a què, com a bona pràctica derivada de la política de prevenció de riscos laborals, emergeixin els plans de mobilitat com un nou concepte en l'àmbit de la seguretat.

Els plans de mobilitat permeten establir un marc específic, dirigit a desenvolupar programes de gestió de la mobilitat de les persones que accedeixen a l'empresa, determi-nar les accions necessàries per minimitzar el risc d'accident de trànsit i, si escau, optimitzar les polítiques ambientals i de responsabilitat social corporativa.

La implantació de Plans de Mobilitat contribueix a promoure una cultura preventiva de la seguretat viària i de la prevenció de riscos laborals, afavoreix la reducció de la sinistralitat laboral de l'empresa i, en optimitzar els aspectes relatius als desplaçaments, tant dins com fora de la jornada de treball, pot tenir repercussions positives en la productivitat i el benestar de les plantilles; també facilita la consecució de diversos incentius de caràcter econòmic (Bonus) i de reconeixement social (empresa sostenible).

 Com a resultat de l'estudi que es presenta, entre altres aspectes es pot destacar la importància d'aprofundir en les causes que determinen els accidents in itinere; la incidència de la mobilitat: segons el tipus de vehicle, el dia de la setmana o el mes, la possible repercussió dels torns i horaris; així com la influència de la fatiga i l'edat.