Notícies

FREMAP atorga més de 21 Milions d'euros per a ajudes econòmiques a 10.497 accidentats el 2017

Aquestes ajudes estan regulades per l'article 96.1.b) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social

MADRID (09/02/2018)

FREMAP entén que la seva tasca no es limita exclusivament al restabliment de la salut dels treballadors protegits, sinó que també és la de vetllar per aquells que disposen de menys recursos i que han patit un accident laboral o una malaltia professional.

Com a conseqüència d'això, creu indispensable potenciar la tasca d'assistència social, entesa com la concessió de serveis i auxilis econòmics en consideració a estats i situacions concretes de necessitat.

Per fer-ho, compta amb un ampli equip de professionals en els centres que, amb el suport professional d'un contingent de treballadores socials expertes en la matèria i distribuïdes per tot Espanya, s'encarreguen de detectar aquest tipus de situacions, assessorant als accidentats i els seus beneficiaris sobre com exposar les seves necessitats davant la Comissió de Prestacions Especials, Òrgan que té a càrrec seu la concessió d'aquestes ajudes i beneficis.

FREMAP, a través de la Comissió de Prestacions Especials, gestiona ajudes assistencials, econòmiques i programes de formació professional orientats a la readaptació/reinserció laboral dels treballadors protegits i autònoms adherits a FREMAP que, com a conseqüència d'un accident de treball o una malaltia professional, tenen una incapacitat permanent reconeguda o una situació d'incapacitat temporal amb previsió d'invalidesa permanent a l'alta mèdica.

Aquestes ajudes són compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Detall de les prestacions concedides el 2017 segons el tipus de prestació

 

Tipus de Prestació

Beneficiaris

Import

Adquisició, readaptació, lloguer d'habitatge

107

818.493,83 €

Adquisició/adaptació de vehicle, renovació carnet de conduir

161

1.619.790,98 €

Formació professional i ajudes econòmiques per formació

1.048

3.554.511,69 €

Activitats per al foment de l'autonomia personal d'incapacitats

318

902.637,87 €

Autoocupació

10

264.548,58 €

Estat de necessitat

1981

8.244.870,71 €

Ajuda Autònomes

15

52.282,31 €

Ajudes per defunció, sepelis i atenció psicològica i social especialitzada

303

3.192.270,60 €

Pròtesi, audiòfons i ulleres

326

187.803,51 €

Ajudes tècniques per a l'autonomia, mobilització, cadires de rodes, escúter

239

415.831,40 €

Suport per a activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i diversos

234

305.937,68 €

Despeses extres per hospitalització o tractament

5.608

1.570.044,49 €

Tractaments extraordinaris i complementaris

147

55.340,93 €

TOTAL

10.497

21.184.364,58 €

 

Amb l’objecte de poder fer aquesta tasca, l'article 96.1.b) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social estableix que el 10% dels excedents de la Mútua, s'aplicaran a la dotació de la Reserva d'Assistència Social, que es destinarà al pagament de prestacions d'assistència social autoritzades